BASHKlA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”: Ligjit nr. 7961, date
12.07. 1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar)”; Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise”; Urdhrit Nr.30628/2 prot, date 01.09.2022 per
“Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,
Institucion ne varesi te Bashkise se Tiranes”, Vendimit Nr. 30628/3 prot, dare 01.09. 2022 nga kryetari
i Bashkise Tirane “Per Miratimin e Rregullores Per Organizimin, Funksionimin,  Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhc Gjelberimit, Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane,

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit shpall procedurat per vendet e lira te
punes:

 • 1 (nje) vend i lire pune Pergjegjes Sektori (Provizor), Sektori i Buxhetit, Drejtoria
  e Finances dhe Buxhetit, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimir dhe Gjelberimit,
  Tirane.
 • 1 (nje) vend i lire pune Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria Juridike dhe
  Prokurimeve, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.
 • 1 (nje) vend i lire pune Pergjegjes Sektori (Provizor), Sektori i Prokurimeve,
  Drejtoria e Juridike dhe Prokurimit, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe
  Gjelberimit, Tirane.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE 1, SHPALLJE 2, shpallje 3