BASHKlA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • Pergiegjes ne Sektorin e Auditit te Brendshem

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil, i ndyshuar, si dhe te Kreut II.
te Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015 te Keshillit te Ministrave, Per plotesimin e vendeve
te lira ne kategorine e ulet dhc te mesme drejtuese “‘Njesia e Menaxhimii te Burimeve
Njerezore ne Bashkine Shijak , ne perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve per
permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljcn
per konkurrim, njofton se per pozicionin e mesiperm nuk ka kandidatura te perzgjedhura .

Per sa me siper njofiojme kandidatet se pozicioni eshte i hapur per proceduren e pranimit ne
sherbimit civil.