BASHKlA MALLAKASTER, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te Ligjit nr.152/20130 “Per nepunesin civil’. i ndryshuar, VKM nr, 243, date
18.3.2015;’Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe ernerimin ne kategorine
ekzekutive , VKM Nr.142 dale 12.03.2014. “Per pershkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve
te punes ne institucionet e administrates shteterore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar,
si dhe te kreut II, III, IV te Vendimit Nr.242, date 18.03.2015, i ndryshuar. Njesia e
Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Mallakaster, njofton se nga verifikimet e
dosjeve te derguara nga aplikantet per shpalljet e dates 08.042024, kandidate te kualifikuar
per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit per proceduren e pranimit nga jashte sistemit te
sherbimit civil ne kategorine ekzekutive, ngritjes ne detyre per kategorine e mesme drejtuese
per nepunesit civil jane aplikantet si me poshte:

Per pozicionin: Specialist i Tatim – Taksave, Sektori i Tatim – Taksave, Kategoria
IV-a kualifikohet Znj.Gerta Malasi.

Per pozicionin: Specialist Page, Sektori i Finances, kategoria IV-a kualifikohet
Znj.Matilda Llanaj.