BASHKJA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 22, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut
II, te Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015. te Keshillii te Ministrave. “Per pranimin, levizjen
paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzckutive”, Njesia e
Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Shijak, ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te pranimit ne sherbimin civil dhe
kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se kandidatet e
kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te testimit , jane:

1. Eljon Keci

Testimi me shkrim dote zhvillohet , ne ambjentet e Bashkise Shijak , me date 08.05.2024
ora 14.oo, kandidatet te cilet kane grumbulluar ne vlersimin me shkrim me shume se
gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten e strukturuar me goje.