BashkiaTiranë, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

103-Përgjegjës Sektori, Sektori i Asistences Ligjore e Legjislacionit, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

104- Përgjegjës Sektori, Sektori i Gjyqesorit, Drejtoria e Ankimimeve – Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

105- Specialist, Sektori i Qeverisjes dhe Menaxhimit të Kërkesave,Drejtoria e Teknologjisë së informacionit dhe Komunikimit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së informacionit,Inovacionit dhe të Dhënave, BashkiaTiranë – Kategoria: III-b

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 103- Shpallje NG104- Shpallje NG105- Shpallje SP