BashkiaTiranë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

101- Drejtor,Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,BashkiaTiranë, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

100- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Pritjeve Zyrtare, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

99- Përgjegjës Sektori,Sektori i Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

95- Specialist,Sektori I Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia TIranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Endrit Faqekuqi

2. Fjoralba Musaj

3. Ilda Hajdari

4. Jetmir Vani

5. Merita Shimaj

6. Xhesika Beshiri

Testimi do të zhvillohet më datë 4/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

96- Specialist, Sektori i Përshkrimeve të Punës dhe Masave Administrative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit të Stafit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia TIranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Albo Kasa 18. era luli 35. Merita Tuci

2. Ana Vrapi 19. Erinda Xhelili 36. Merita Shimaj

3. Anxhelina Koleci 20. Ervin Habazaj 37. Nurela Divintari

4. Aulona Çollaku 21. Fjoralba Muka 38. Olsa Smokthina

5. Besmir Bano 22. Fjordi Rroshi 39. Ornela Quku

6. Besmira Duro 23. Genti Dollaku 40. Rezjona Baja

7. blerta sofi 24. Geri Dorzi 41. Silva Lala

8. Borana Lalaj 25. Gëzim Lipe 42. Silvana Gogo

9. Brikena Shehu 26. Iden Morina 43. Sindi Hatillari

10. Brikena Sinanaj 27. Jetmir Vani 44. Teuta Pataj

11. denisa islami 28. Klara Jahaj 45. Ueida Toqi

12. Denisa Manja 29. Loreta Haka 46. Vjollca Dedolli

13. Egest Ruçi 30. Manjola Metani 47. Xhilda Luzi

14. Elvis Mançja 31. Marius Sulaj 48. Xhoela Balla

15. Endrit Faqekuqi 32. Marjus Lipo 49. Xhulia Sheshi

16. Enkelejda Mirçe 33. Marsilda Lika 50. Xhuliana Kambo

17. Enxhi Hyka 34. Matilda Dhana

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 11/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

97- Specialist për Urbanistikën,Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njësia Administrative Pezë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

96- Specialist, Sektori i Përshkrimeve të Punës dhe Masave Administrative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit të Stafit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia TIranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

98- Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Publike,Sektori i Shërbimeve Publike,Lagje 12, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

94- Përgjegjës Sektori,Sektori i Programeve të Strehimit, Drejtoria e Strehimit Social,, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Rezultatet e verifikimit final

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

94- Përgjegjës Sektori,Sektori i Programeve të Strehimit, Drejtoria e Strehimit Social,, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Besmira Duro

2. Irisa Kullai

3. Ornela Quku

4. Orsola Tushi

5. Viktor Kola

Testimi do të zhvillohet më datë 4/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

90- Specialist i Mbrojtjes së Femijeve,Zyra e Njësise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë,Kategoria IV-a

Kandidati fitues është:

1. Adhurim Agaj 81 pikë

2. Arësela Locaj 78 pikë

3. Doklea Hadergjonaj 78 pikë

4. Irisa Hysa 76 pikë

5. Jorika Loka 74 pikë

6. Eldona Shehi 74 pikë

7. Sara Çepeli 74 pikë

8. Klodian Idershai 73 pikë

9. Megi Reli 73 pikë

10. Daniel Kosta 73 pikë

11. Jonela Meçja 73 pikë

12. Margarita Bitri 73 pikë

13. Isli Spahija 72 pikë

14. Livia Rexha 72 pikë

15. Kristina Malo 71 pikë

16. Elisa Alizoti 71 pikë

17. Megi Konda 71 pikë