BASHKIA VORE VERIFIKIM PARAPRAK

BASHKIA VORE VERIFIKIM PARAPRAK

PER POZICIONET

PERGJEGJES NE SEKTORIN E PRONAVE PRIVATE

PERGJEGJES NE SEKTORIN E PRONAVE PUBLIKE

PERGJEGJES NE SEKTORIN E PLANIFIKIMIT DHE PROJEKTEVE

SPECIALIST I NDIHME EKONOMIKE

SPECIALIST I URBANISTIKES LIGJORE

SPECIALIST FINANCE

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dokument