Bashkia Vore, Verifikim paraprak

Në mbështetje të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar, po ju dërgojmë për publikim njoftimin e verifikimit paraprak për proceduren e ngritjes në detyre/pranim nga jashtë sherbimit civil për kategorinë si më poshtë:

Në kategorinë e mesme drejtuese:

Nga verifikimi paraprak rezulton se për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlersimit është:

1. Znj. Aida Dedja

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 29.09.2023 ora 10:00, në ambjetet e Bashkisë Vorë

Intervista e strukturuar me gojë, do të zhvillohet më datë 29.09.2023 ora 12:00 në ambjetet e Bashkisë Vorë

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin informacioni është dërguar edhe në rruge zyrtare.