BASHKIA VORË, VERIFIKIM PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, VKM-së nr. 242 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar, po ju dërgojmë për publikim njoftimet e verifikimit paraprak për proceduren e ngritjes në detyre dhe pranim në sherbimin civil për kategoritë si më poshtë:

Në kategorinë e ulët drejtuese:

– Nga verifikimi paraprak rezulton se për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Bujqësisë, Kullimit, Vaditje, Diga Veterinarisë pranë drejtorisë së Administrimit, Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlersimit është:

1. Znj. Fatmira Biçaku

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 22.02.2023 ora 10:00, në ambjetet e Bashkisë Vorë

Intervista e strukturuar me gojë, do të zhvillohet më datë 22.02.2023 ora 14:00 në ambjetet e Bashkisë Vorë

Në kategorinë ekzekutive

 

– Nga verifikimi paraprak rezulton se për pozicionin (një) Specialist në Sektorin e Kontrollit pranë Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.

kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlersimit është:

1. Znj. Djellza Gjoni

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 22.02.2023 ora 10:00, në ambjetet e Bashkisë Vorë

Intervista e strukturuar me gojë, do të zhvillohet më datë 22.02.2023 ora 14:00 në ambjetet e Bashkisë Vorë

– Nga verifikimi paraprak rezulton se për pozicionin 1 (një) Specialistë në Sektorin e Pyjeve pranë drejtorisë së Administrimit, Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës.

kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlersimit është:

1. Znj. Erka Mema

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 22.02.2023 ora 10:00, në ambjetet e Bashkisë Vorë

Intervista e strukturuar me gojë, do të zhvillohet më datë 22.02.2023 ora 14:00 në ambjetet e Bashkisë Vorë