BASHKIA VORE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA VORE SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET Pergjegjes Finance dhe Drejtor te Burimeve Njerezore

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Fw__Njoftim_per_publikim (1)