BASHKIA VORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar) neni 22 dhe 25, si dhe Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • 1(një) Specialist Media pranë Drejtorisë së Medias Teknologjisë dhe Inovacionit, Kategoria e pagës IV-A
  • 1 (një) Specialistë Projektesh në Sektorin e Integrimit Evropian dhe Projekteve Strategjike, Drejtoria e Informimit, Integrimit Evropian, Projekteve Strategjike dhe Monitorimit të Performancës, Kategoria e pagës IV-B
  • 1 ( një) Përgjegjës në Sektorin e Objekteve në Bashkëpronësi, Drejtoria e Objekteve në Bashkëpronësi dhe Emergjencat Civile . Kategoria e pages III-A/1
  • 1 (një) Specialistë Informimi në Sektorin e Informimit dhe Monitorimit të Performancës, Drejtoria e Informimit, Integrimit Evropian, Projekteve Strategjike dhe Monitorimit të Performancës, Kategoria e pagës IV-B

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim per publikim