BASHKIA VORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 152/2013, nenit 26 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vorë njofton se do të shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore

Kategoria e pagës II-b

  • Përgjegjës në Sektorin e Auditit të Brendshëm Financiar

Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Pergjegjes Auditi, Drejtor ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave