BASHKIA VORE , VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese “, i ndryshuar, VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar shpallim vendet e lira të punës në Bashkinë Vorë në kategoritë si më poshtë:

Në kategorinë e mesme drejtuese

– Drejtor në Drejtorinë e Arsimit, Shëndetësisë, Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

– Drejtor në Drejtorinë e Objekteve në Bashkëpronësi dhe Emergjencave Civile .

Në kategorinë e ulët drejtuese

– Përgjegjës në Sektorin e Menaxhimit të Infrastrukturës Arsimore dhe Punëve Publike pranë Drejtorisë së Mirmbajtjes dhe Mbikqyrjes së Infrastrukturës.

– Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit, Kordinimit, Projekteve Strategjike dhe Infrastruktures Publike pranë Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit.

Në kategorinë Ekzekutive

– 1 (një) Specialist Projektesh në Sektorin e Planifikimit, Kordinimit, Projekteve Strategjike dhe Infrastrukturës Publike pranë Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit.

– 1 (një) Specialist në Sektorin Familjar pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore

– 1 (një) Specialist Arkive në Sektorin e Protokoll – Arkivës pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.

– 1 (një) Specialist në Sektorin e Bujqësisë, Kullimit, Diga, Veterinarisë, panë Drejtorisë së Administrimit Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës .

– 2 (dy) Specialist në Sektorin Shëndetësisë, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtorisë së Arsimit, Shëndetësië, Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

– 2 (dy) Specialist në Sektorin e Çështjeve Ligjore dhe Trajtimit të Ankesave pranë Drejtorisë së Ceshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik.

– 1 (një) Specialist në Sektorin e Prokurimeve Publike pranë Drejtorisë së Ceshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik.

– 1 (një) Specialist Strehimi në Sektorin e Politikave Sociale pranë Drejtorisë së Politikave Sociale dhe Strehimit.

– 1 (një) Specialist PMF në Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve pranë Drejtorisë së Politikave Sociale dhe Strehimit.

– 1 (një) Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Infrastrukturës Rrugore, Transportit dhe Liçensave pranë Drejtorisë së Mirmbajtjes dhe Mbikqyrjes së Infrastrukturës.

– 1 (një) Specialist në Sektorin e Menaxhimit Infrastrukturës Arsimore dhe Punëve Publike pranë Drejtorisë së Mirmbajtjes dhe Mbikqyrjes së Infrastrukturës.

– 2 (dy) Specialist në Sektorin e Pastrimit dhe Mbikqyrjes së Kontratave pranë Drejtorisë së Mirmbajtjes dhe Mbikqyrjes së Infrastrukturës.

– 1 (një) Specialist në Sektorin e Informimit pranë Drejtorisë së Mardhënieve me Publikun dhe Integrimit të Politikave të BE-së.

– 1 (një) Specialist Bujqësie në Njësinë Administrative Prezë.

– 1 (një) Specialist Protokolli në Njësinë Administrative Prezë.

– 1 (një) Specialist Bujqësie në Njësinë Administrative Bërxullë.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Fw__Njoftim_per_publikim