BASHKIA VORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit 152/2013, nenit 32 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimi Nr. 118, Datë 5.3.2014 “Për Procedurat e Emërimit, Rekrutimit, Menaxhimit dhe Përfundimit të Marrëdhënies në Shërbimin Civil të Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues dhe të Anëtarëve të TND-së (Ndryshuar me Vkm Nr. 388, Datë 6.5.2015) Njësia përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Vorë shpall procedurat e ngritjes në detyrë dhe Pranim nga jashtë shërbimit Civil për pozicionin:

  • SEKRETAR I PËRGJITHSHËM – Kategoria e pagës I-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Sekretar i pergjithshem2024