BASHKIA VORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit 152/2013, nenit 26 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Njësia përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Vorë njofton se do të shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar Kategoria e pagës II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Drejtor ne Drejtorine e Menaxhimit Financiar