BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Vorë në mbështetje të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242, date 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin.

Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore

Kandidati fitues është:  Z. Artan Ligori me 95.4 pikë