BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM-së nr.242 date 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese “, i ndryshuar, po ju dërgojmë, njoftimin për verifikimin paraprak të lëvizjes paralele për vendin e lirë të punës në kategorinë si më poshtë:

Ne kategorine e mesme drejtuese për pozicionin:

 

– Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar

 

Në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit, pas verifikimit paraprak rezulton se nuk është paraqitur asnjë kandidat që plotëson kushtet për lëvizjen paralele.

Për sa më lart plotësimi i këtij pozicioni do të vazhdoj me procedurën e Ngritjes në Detyrë/pranim nga jashtë shërbimit civil sipas njoftimit në shpalljen e këtij pozicioni.