BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Vorë në mbështetje të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” po ju dërgojmë për publikim në Portalin “Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” njoftimin për fituesit për procedurën e pranimit në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

– 1 (një) Specialist Kontrolli në Sektorin e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit pranë Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit.

 

Kandidati fitues është:

Znj. Amadea Toska me 92.6 pikë