BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Vorë në mbështetje të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242, date 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin.

Përgjegjës në Sektorin e Politikave Sociale pranë Drejtorisë së Politikave Sociale dhe Strehimit.

Kandidati fitues është:

 

1. Znj. Silvana Koni me 85.8 pikë