BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 243 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutiveˮ, Kreu VII, i ndryshuar, po ju dërgojmë njoftimet për publikim të rezultateve të konkursit për kategorinë si më poshtë:

Procedura e Lëvizjes Paralele në kategorinë ekzekutive në pozicionin:

Specialist në Sektorin e Pyjeve, Drejtoria e Administrimit, Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

 

Kandidati fitues është:

1. Z. Ndriçim Shera me 92.6 pikë