BASHKIA VORË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242 date 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, po ju dërgojmë për publikim në Portalin “Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” njoftimin për verifikimin paraprak për procedurën e ngritjes në detyrë/ Pranim nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore

Nga verifikimi paraprak rezulton se për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlersimit është: Z. Artan Ligori

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 05.04.2024 ora 09:00 pranë ambjenteve të Bashkisë Vorë.

Intervista me gojë do të zhvillohet më datë 05.04.2024 ora 10:00 pranë ambjenteve të Bashkisë Vorë.

 

Për sa ai përket pozicionit:

  • Përgjegjës në Sektorin e Auditit të Brendshëm Financiar

Ky pozicion mbyllet pa kandidat për shkak se nuk ka pasur asnjë aplikim që i plotëson kushtet për ngritje në detyrë apo pranim nga jashtë shërbimit civil.