BASHKIA VORË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM-së nr.242 date 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese “, i ndryshuar, po ju dërgojmë, njoftimin për verifikimin paraprak të lëvizjes paralele për vendet e lira të punës në kategorinë si më poshtë:

Ne kategorine e mesme dhe të ulët drejtuese për pozicionet:

  • Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore
  • Përgjegjës në Sektorin e Auditit të Brendshëm Financiar

 

Në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit, pas verifikimit paraprak rezulton se nuk është paraqitur asnjë kandidat që plotëson kushtet për lëvizjen paralele.

Për sa më lart plotësimi i këtyre pozicioneve do të vazhdoj me procedurën e Ngritjes në Detyrë/pranim nga jashtë shërbimit civil sipas njoftimit në shpalljen e këtij pozicioni.