BASHKIA VORË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.89/2022 “Për policinë Bashkiake”, Bashkia Vorë, ju dërgon listën e kandidatëve që plotësojnë kriterin e aplikimit për pozicionin e punës, punonjës i policisë bashkiake .

Në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kritereve për kualifikim njofton se kandidati për të vijuar për fazën e dytë të testimit me shkrim është : Z. Fatjon Shehu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.03.2024, ora 10:00 në mjediset e sallës së mbledhjeve të Bashkisë Vorë.

Pas testimit me shkrim , kandidati nëse plotëson pikët e kërkuara do të kalojë për fazën e trete në testimin fizik.