BASHKIA VORË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242 date 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, po ju dërgojmë për publikim në Portalin “Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” njoftimin për verifikimin paraprak për procedurën e ngritjes në detyrë/ Pranim nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin:

– Përgjegjës në Sektorin e Politikave Sociale pranë Drejtorisë së Politikave Sociale dhe Strehimit.

 

Nga verifikimi paraprak rezulton se për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Politikave Sociale pranë Drejtorisë së Politikave Sociale dhe Strehimit, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlersimit është:

 

Znj. Silvana Koni

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 04.04.2023 ora 08:00 pranë ambjenteve të Bashkisë Vorë.

Intervista me gojë do të zhvillohet më datë 04.04.2023 ora 09:00 pranë ambjenteve të Bashkisë Vorë.