Bashkia Vlorë Verifikim Paraprak

 Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

 

1.      Aleksina Demiraj

2.      Dallandyshe Sulejmani

3.      Emiljano Dalipaj

4.      Florida Bellaj

5.      Gerta Rapushi

6.      Rovena Dauti

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 9 Shtator 2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil,

 

Nuk shpall asnje kandidat.