Bashkia Vloré Verifikim Paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerézore té Bashkisé Vloré né bazé té nenit 22 té ligjit nr. 152/2013 “Pér népunésin civil” i ndryshuar dhe té Kreut II té VKM nr. 243, daté 18.3.2015, “Pér pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurén e pranimit né shérbimin civil, shpall:
Aplikantét e kualifikuar pér té vazhduar procedurén e pranimit né shérbimin civil:
1. Denisa Nelaj
2. Eglantina Shakaj
3. Enxhi Kolumcaj
4. Orjeta Cinaj
5. Stela Gockaj
Procedura e konkurrimit do té zhvillohet né datén 30 Korrik 2020, ora 11:00 né ambientet e Bashkisé Vloré.
27.07.2020 – Njoftim per listen e verifikuar- Specialist Pranimi
Drejtoria e Burimeve Njerézore
Bashkia Vloré