Bashkia Vlorë, Verifikim paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e lëvizjes paralele, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil:

1. Rezarta Andoni

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 09.10.2023 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele:

1. Deana Ҫeҫi

Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 18.10.2023 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.