Bashkia Vlorë, Verifikim paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategotinë ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall;

– “SPECIALIST PERSONELI”, NË DREJTORINË E BURIMEVE NJERËZORE, BASHKIA VLORË.

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil: 1. Sara Metaj 2. Sildi Gjika

Procedura e konkurimit do të zhvillohet në datën 13.02.2023, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.