BASHKIA VLORE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist i Rinisë” në Sektorin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

 

Nuk shpallet asnjë kandidat fitues.