Bashkia Vlorë, Verifikim paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

“Specialist Personeli”, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë.

1. Sara Metaj

2. Sildi Gjika

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 13 shkurt 2023 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Vlorë.