Bashkia Vlore, Verifikim paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall: Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

SPECIALIST I RINISË NË SEKTORIN E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

1. Ermir Allushaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 31 janar 2023 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist investimesh” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike, Bashkia Vlorë, me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, për këtë pozicion, Drejtoria e Burimeve Njerëzore;

“SPECIALIST INVESTIMESH”

Shpall përfundimin e proçedurës pa asnjë kandidat.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, për ketë pozicion shpall:

“PËRGJEGJËS” NË NJËSINË E PROKURIMI

Përfundimin e procedurës pa asnjë kandidat.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil:

“SPECIALIST TRANSPORTI” NË DREJTORINË E INFRASTRUKTURËS DHE INVESTIMEVE PUBLIKE

Shpall përfundimin e procedurës pa asnjë kandidat.