BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  • Specialist per mbrojtjen e femijeve në  Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social,kategoria IV-A
Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

 17 Shkurt 2020
Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:

 22 Shkurt 2020

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : PERSHKRIMI PER SPECIALIST NJMF