BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr.242, datë 18.03.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë në pozicionin:

Lloji i diplomës: “Shkenca Juridike/Ekonomike” dhe “Agronomi” niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

  • Drejtor, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve:  Klasa IIB

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje drejtor