BASHKIA VLORE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve, kategoria IV-A

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. PERSHKRIMI PER AGRONOM