BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr.242, datë 18.03.2015, Vendimit të Kryetarit Bashkisë nr. 51, datë 04.11.2019 “Për pranim në konkurim të kandidatëve jashtë shërbimit civil”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe për kandidatët jashtë shërbimit civil për pozicionin:

 

Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit:  Klasa II B

Lloji i diplomës: “Inxhinieri / Menaxhim Urban” niveli minimal i diplomës      “Master shkencor”

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje drejtor