BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

Specialist Financier i Statistikës në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social, kategoria IV-a

Lloji i diplomës: “Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : PERSHKRIMI SPEC. finance