BASHKIA VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, dhe Ligjit nr.89/2022 “Për Policinë Bashkiake” dhe VKM-së nr. 452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”, Bashkia Vlorë shpall procedurat për vendet e lira të punës:

  • 13 Punonjës Policie në Policinë Bashkiake

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Policia Bashkiake (1)