BASHKIA VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • “Specialist Infrastrukture”në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike, kategoria IV-a
  • “Specialist Inxhinier Mjedisi” në Drejtorinë e Urbanistikës kategoria IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1 shpallje specialist infrastrukture dhe sp ing mjedisi