BASHKIA VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele pranimit në shërbimin civil për pozicionetn:

 

Specialist i kontrollit ne terren në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, kategoria IV-a

 

Specialist i kontabilitetit në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, kategoria IV-a

 “Specialist Jurist” në  Drejtorinë Juridike, kategoria IV-A

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. PERSHKRIMI

PERSHKRIMI PER SPECIALIST JURIST