BASHKIA VLORË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

 

Specialist per mbrojtjen e femijeve në  Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social,

kategoria IV-A

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR PERSHKRIMI PER SPECIALIST NJMF