BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  • “Teknolog Ushqimor” në  Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit  – kategoria IV-A

Lloji i diplomës:“ Shkencat e ushqimit, ose një fushë të ngjashme si ushqimi, kimia, biologjia ose shkencat bujqësore“, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Për të dy procedurat lëvizje paralele dhe pranimin në shërbimin civil aplikohet në të njëjtën kohë!

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

 21 Shkurt 2020
Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:

 26 Shkurt 2020

 

Për më  tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje Teknologu ushqimor 2020