BASHKIA VLORË, VEND I LIRE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, kategoria IV-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.Shpallje SPEC. PERSONELI 2024