BASHKIA VLORË – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

 – Specialist Arkive në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, kategoria IV-b

Lloji i diplomës:“Arsim i Lartë”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Afati për dorëzimin e dokumentave për – LËVIZJE PARALELE: 14 TETOR 2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për- PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:19 TETOR 2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :1. PERSHKRIMI SPEC. ARKIVE