BASHKIA VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr.242, datë 18.03.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në pozicionin:

  • Përgjegjës në Sektorin e përpunimit të informacionit, Drejtoria e të Ardhurave Vendore:

Klasa III A/1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.shpallje pergjegjes