BASHKIA VLORE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, të Kreut III dhe VIII të VKM nr. 118, datë 05.03.2014 me ndryshime, si dhe Vendimit të Kryetarit Bashkisë nr. 55, datë 17.05.2024 “Për pranim në konkurim të kandidatëve jashtë shërbimit civil”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e ngritjes në detyrë dhe pranimin për kandidatët jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike, Turizmit dhe Shërbimeve Mbështetëse: Klasa II-A

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1. shpallje drejtor DPETSHM