BASHKIA VLORE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 2 (dy) pozicione:

  • “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, kategoria IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1. PERSHKRIMI