BASHKIA VLORË, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015 i ndryshuar, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicioni:

  • Specialist” në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes kategoria IV-B

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: PERSHKRIMI PER SPECIALIST