BASHKIA VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, të Kreut II dhe III të VKM nr.242, datë 18.03.2015 me ndryshime, si dhe Vendimit të Kryetarit Bashkisë nr. 52, datë 02.06.2023 “Për pranim në konkurim të kandidatëve jashtë shërbimit civil”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

  • Drejtor në Drejtorinë Juridike: Klasa II B

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. shpallje drejtor Juridik 01.08.2023