BASHKIA VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

“Specialist i Vlerësimit të Nevojave” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social, kategoria IV-A

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR PERSHKRIMI PER SPECIALIST i vleresimit te nevojave