BASHKIA VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për  pozicionet:

 

Specialist Inxhinier Ndertimi dhe Specialist “Arkitekt”

në  Drejtorinë  e  Urbanistikëskategoria IV-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR PERSHKRIMI PER Ing. ndertimi